Urban & Landscape
Architecture

Jacob Fischer

Landskabsarkitekt MAA MDL
Partner

+45 26 12 37 39

jf@lytt.dk

Area

Kunstakademiets Arkitektskole, Landskab, 1995. Billedkunstskolen i København, 1986-88

Area

Idéudvikling og skitsering, detailprojektering og inventardesign. Ekstern kommunikation

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, programmering, idéudvikling, skitsering, helhedsplaner, detailprojektering, materialeekspertise, fredede anlæg, kulturarv, naturbeskyttelse, terrænbearbejdning, klimatilpasning, kystbeskyttelse, LAR-løsninger, omverdensinddragelse, formidling, bygherrerådgivning og udvikling af byrumsinventar.

Kompetencer

Æstetik, funktionalitet og drift samtænkes, når Jacob med omhyggelig stillingtagen til såvel helhed som detaljer arbejder med udvikling og design af byrum og landskaber.

Rumlige sammenhænge og visuelle koblinger danner rammer for aktiviteter, grønne tiltag, ophold og færden i Jacobs by- og landskabstænkning, der favner alle aspekter: fra trafikale hensyn og tilgængelighedskrav over kvalitetssikrede løsninger og bæredygtigt design til den menneskelige faktor med udvikling i øjenhøjde. 

Regnvandshåndtering og tilgængelighedsoptimering er en integreret del af alle Jacobs projekter, der er karakteriseret ved stor materiale- og terrænbevidsthed. Jacob har specialiseret sig at arbejde med kulturarvsprojekter, både i form af transformation, fornyelse og rekonstruktion af fredede anlæg. 

Erfaring 

Jacob Fischer beskæftiger sig primært med skitsering, kvalitetssikring og detailprojektering af by- og landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Jacob spiller typisk en væsentlig rolle i opgavernes idéfase og arbejder ud fra en metodisk tilgang til faget, hvor en problemstilling udvikles til en klar og enkel løsning på stedets betingelser. Jacob arbejder meget poetisk med det arkitektoniske udtryk, lægger stor vægt på stemninger og rum, og har en sikker fornemmelse for opbygning af komposition. 

Med kritisk sans og stor kulturhistorisk bevidsthed fungerer Jacob desuden ofte som konstruktiv opponent. Jacobs mangefacetterede kompetencer bevirker, at han har arbejdet med alle faser af et projekt, og dermed har erfaring med alt fra planlægning og idéfase over projektering og udbud til fagtilsyn og byggeledelse. 

Jacob var ansat som landskabsarkitekt hos Ginman Harboe Borup fra 1999 og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Torben Møbjerg og Morten Weeke Borup under navnet GHB Landskabsarkitekter. I sommeren 2020 fusionerede GHB Landskabsarkitekter med Møller & Grønborg og blev til LYTT Architecture. 

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet, Life – Det Biovidenskabelige Fakultet, Sektion for Landskab og fagdommer i et stort antal konkurrencer. 

Jacob er medlem af Det Særlige Bygningssyn, et udvalg nedsat af kulturministeren til at varetage og sikre vores arkitektoniske kulturarv for eftertiden.

Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur - senest er det blevet til bogen "Smuk køkkenhave", 2019.

Jacob er desuden med i udvalget for landskabsfredning under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og medlem af juryen hos EGHN – European Garden Heritage Network, der hvert år uddeler priser til Europas grønne kulturarv.

Jacob er formand for Ålsgårde Kystsikringslag, som er Danmarks største lag med 140 medlemmer, dækkende en 2,7 km strækning på en af landets mest udsatte kyster. Herigennem har Jacob opnået stor viden om både hård og naturbaseret kystsikring samt håndtering af grundejeres forskellige holdninger.

Are you looking for a different employee?