Urban & Landscape
Architecture

Peder Breths Parken

Visionen for Peder Breths Parken, et bolignært ådalslandskab i Børkop, Vejle, er, at omdanne den eksisterende grønne kile til en kombineret bypark og klimapark, der binder byen sammen og bliver hele byens rekreative grønne rygrad og samlingssted.

LYTT Architecture har forestået rådgivningsydelser i forbindelse med anlæggelsen af ny rekreativ klimapark i Børkop i Vejle Kommune. Projektet står på to ben, klimatilpasning og områdefornyelse, som kobles i ét projekt, der handler om at forene disse to hensyn i en aktivitetsmættet park, hvor vand indgår som et hovedelement. I dag er de primære udfordringer for projektområdet at:
• Åen er et gennemgående element, men opleves skærmet af brinkvegetation og er ikke til at se eller komme i nærheden af.
• Der flere steder er ”huller” i stinetværket, således af den nordlige og sydlige del opleves usammenhængende og man ikke kan bevæge sig rundt i parken, men kun frem og tilbage samme vej.
• Aktivitetssteder hovedsagligt er samlet i nord og fokuseret omkring en legeplads for de yngste.

Projektet bearbejder disse primære udfordringer i tre tiltag:
MERE SYNLIGT VAND - Vandet gøres synligt og identitetsskabende for hele parken ved at beskære beplantningen omkring åen og håndtere regnvand i større sammenhængende regnvandsbassiner.
BEDRE SAMMENHÆNGE – Det eksisterende stisystem suppleres af nye stier, som skaber sammenhæng mellem nord og syd og også skaber mulighed for rundtur og promenade.
FLERE AKTIVITETER FOR ALLE – Der skabes nye aktivitetssteder gennem etablering af ”Vandstationer” langs stierne ved åen og langs bassinerne. Disse tilbyder varierede aktivitetsmuligheder for alle aldre, fra opholdsdæk, motionsgulv, grillplads, hænge-ud-steder og nye legepladser.

Sted

Børkop

Bygherre

Vejle Kommune

Udført

2017-2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

8,4 ha

Anlægssum

DKK 6 mio.

Samarbejdspartner

Viggo Madsen
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag
  • Dispositionsforslag
  • Brugerinddragelse
  • Projektforslag
  • Projektering
  • Myndighedsprojekt
  • Hovedprojekt

Relateret

Transformation af område til ny klima- og aktivitetspark. Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg Spildevand