Urban & Landscape
Architecture

Tegnestuen

Vi ønsker at være toneangivende for den nordiske by- og landskabsarkitektur. Vi udvikler oplevelsesrig kvalitetsarkitektur med et varigt aftryk – et aftryk, som skaber øget værdi, og som gør en forskel for vores samfund.

Shaping lasting change.

Vi leverer visionær rådgivning inden for by- og landskabsarkitektur. Vi omsætter drømme og ambitioner til inspirerende og varige løsninger med høj æstetik og kvalitet. Vi er lyttende og arbejder med respekt for både stedet og dets brugere. Dermed tilfører vi reel og mærkbar værdi. 

Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden.

LYTT har gennem årene opbygget en meget bred referencepallette med opgaver, der rummer landskabsplanlægning, byrumsdesign, byplanlægning, udvikling af infrastruktur og kystbeskyttelse, samt en stor erfaring i at håndtere konsekvenser af klimaændringerne med høj arkitektonisk kvalitet. Fælles for alle projekter er, at de giver mærkbar merværdi for samfund og den enkelte borger.

LYTT Architecture er en fusion mellem GHB Landskabsarkitekter A/S og Møller & Grønborg A/S. Fusionen fandt sted i juni 2020. Begge tegnestuer går flere generationer tilbage, og vi forstår vores rolle i udviklingen af både by og land. Vores store faglige bredde og fleksibilitet gør, at vi kan tilbyde helhedsløsninger med visioner og høj æstetisk kvalitet, som sikres ved altid at inddrage de bedste kompetencer fra begge afdelinger til det pågældende projekt – uanset geografisk placering. Vi udgør derfor et stærkt team med en styrket arkitektonisk profil – både i bredden og indenfor specialviden. Og vi udvikler løsninger, som fungerer nu og for fremtidige generationer. 

LYTT Architecture ledes af otte partnere: 

Mads Tenney Jordan, arkitekt MAA, CEO 
Torben Møbjerg, landskabsarkitekt MDL, COO 
Julie Kaalby Bjerre, arkitekt MAA MDL 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL 
Morten Weeke Borup, arkitekt MAA MDL 
Karen Marie Fisker Langkjer, arkitekt MAA, MDL
Anne Hartvig Mogensen, landskabsarkitekt MDL
Tine Vogt, landskabsarkitekt MDL 

Den daglige ledelse af afdelingerne varetages af Mads Tenney Jordan i Aarhus og af Torben Møbjerg i København.

Kompetencer

Byrum

LYTT Architecture skaber byrum, der understøtter det store sociale og kulturelle potentiale, der ligger i vores fælles rum. Det er i øjenhøjde og i uderummene – på gaden, i gården, ved søen, på pladsen, ved cykelstativerne, i parken -, at vi kommer hinanden ved på en helt anden måde, end når vi færdes inden døre. Her er højere til loftet og bredere udsigt; her er dufte og farver, vind og vejr og muligheder for at etablere et aktiverende og inkluderende miljø, der tilbyder gode mødesteder på tværs af alder, køn og kulturelle tilhørsforhold. Rum, som byder inden for, og som er rare at opholde sig i året rundt.   

Landskab 

LYTT Architecture arbejder helhedsorienteret i feltet mellem natur og design. Vores projekter spænder fra landskabsplanlægning i stor skala til mindre landskabsopgaver med udformning af friarealer, parker, stier og pladser. Belægning, beplantning, terrænudformning og belysning sammentænkes for at skabe stemningsfulde, sansefyldte og funktionelle uderum og landskaber, der skaber merværdi i øjenhøjde med brugerne. Vi arbejder stedsbevidst ud fra eksisterende forhold; et områdes særlige kvaliteter, karakter og potentiale, herunder miljø, kulturhistorie, rummenes skala og menneskelige behov. 

Klima

LYTT Architecture designer klimatilpassede løsninger, der bidrager til øget biodiversitet og nye oplevelser for brugerne. Vi har erfaring med at designe funktionelle og æstetiske løsninger for  regnvandshåndtering og kyst- og stormflodssikring. Med mere end 20 års erfaring med udarbejdelse af VVM-redegørelser, særligt infrastrukturprojekter, har vi opnået en betydelig viden og indsigt i feltet. LYTT  bidrager med vurderinger af projektets konsekvenser på miljøet og vores faglige ekspertise har særligt fokus på de landskabsæstetiske konsekvenser, uanset om vi arbejder med at skabe fantasifulde bevægelseslandskaber eller løser praktiske udfordringer med regnvandshåndtering, stræber vi efter at skabe smukke steder til glæde for både mennesker og miljø.

Kulturarv

LYTT Architecture har stor erfaring med kulturarvsprojekter; fra rekonstruktion af historiske anlæg til revitalisering og omdannelses af kulturhistoriske pladser. Som altid er det med udgangspunkt i stedets særlige præmisser – dets potentialer og kvaliteter – vi går til en opgave for at sikre stedets værdighed. Gennem grundig research opnår vi unikke og vigtige indsigter, som er helt afgørende for et vellykket projekt, hvor respekten for det oprindelige er bevaret. LYTT Architectures omfattende erfaring med aktivering og aktualisering af bevaringsværdige kulturmiljøer kommer således alle kulturarvsopgaver til gode.  

Byplan

LYTT Architecture arbejder med byplanlægning, herunder strukturplanlægning, bebyggelsesplanlægning, bymidtetransformationer, masterplanlægning, lokalplanlægning og strategisk planlægning. Vi områdeløfter hele kvarterer og fortæller historier med vores design, så glemte steder får ny identitet og sammenhængskraft. Arbejdet udføres ofte for stat og kommuner, men også internationalt har LYTT Architecture haft stor succes. Vi har således også solid erfaring med by- og masterplanlægning i Asien, Mellemøsten, Baltikum og Skandinavien som en del af brede internationale teams. 

Infrastruktur

LYTT Architecture har bidraget til landskabsplanlægning og projektering af de fleste større infrastrukturprojekter i Danmark – udbygning af motorvejsnettet, det danske jernbanenet, letbanen i København, naturgas- og højspændingsnettet samt placering af vindmøller både på land og i vand. Endvidere har LYTT Architecture mere end 25 års erfaring inden for vejanlæg. Linjeføringsundersøgelser med fokus på vejanlæggets placering i landskabet, forholdet til naboer, trafikantoplevelse af vej og omgivelser og sammenhæng med natur og landskab samt bymæssige og kulturhistoriske interesser. Vores opgaver dækker alt fra rådgivning og landskabsplanlægning til projektering, udbud og tilsyn af landskabsarbejder som f.eks. terræn, beplantning, belægning, belysning og støjafskærmning mm. 

Inddragelse

LYTTs tilgang til steder og mennesker ligger i vores navn: Vi lytter, før vi mener noget. Det er vores oplevelse, at den meningsfulde udvikling af byer, byområder- og mere lokale samfund sker, når flere perspektiver får lov til at se hinanden i øjnene. Vores hovedmission er altid at skabe en varig fysisk forandring af høj æstetik og kvalitet, både for mennesker og natur. Men vi gør os også umage med at gøre rejsen derhen både læringsrig og interessant at være en del af. At udvikle byer er en samarbejdsdisciplin. Derfor er det altid vores intention at aktivere nysgerrigheden og optimismen i alle involverede. For når vi åbner et projekt med lysten til at lære nyt og forstå hinandens ståsteder, bliver resultatet bare bedre, mere sammenhængende og mere robust. Vi har stor respekt for de fællesskaber, indsigter og behov, vi ved findes i de byer og steder, vi involveres i – og vi ønsker kun at gøre det hele stærkere. Det er derfor, vi ser processen hen til den fysiske forandring, som en helt nødvendig del af løsningen. 

Teamet

Vi er stolte af vores bredde og vores mange kompetencer, vores fantastiske team og deres erfaring. Nogle arkitekter lytter til house - vi er mere til country, rock og urban.