Urban & Landscape
Architecture

Tegnestuen

Vi ønsker at være toneangivende for den nordiske by- og landskabsarkitektur. Vi udvikler oplevelsesrig kvalitetsarkitektur med et varigt aftryk – et aftryk, som skaber øget værdi, og som gør en forskel for vores samfund.

Shaping lasting change.

Vi leverer visionær rådgivning inden for by- og landskabsarkitektur. Vi omsætter drømme og ambitioner til inspirerende og varige løsninger med høj æstetik og kvalitet. Vi er lyttende og arbejder med respekt for både stedet og dets brugere. Dermed tilfører vi reel og mærkbar værdi. 

Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden.

LYTT Architecture er en fusion af GHB og M&G

GHB Landskabsarkitekter a/s har rødder tilbage til omkring 1930 med C.Th. Sørensen som første generation. Virksomheden bidrager med erfaring som projekteringstegnestue med stor teknisk ballast og med byrumsopgaver, læringsmiljøer, klimaløsninger, kulturmiljøer og nybyggeri på referencelisten. 

Møller & Grønborg A/S blev etableret i 1960. Fra traditionelt arkitektarbejde har virksomheden udviklet sig inden for landskab, byplan og design med stærke kompetencer på byudvikling, landskabsplanlægning af større infrastrukturopgaver, indpasning af tekniske anlæg i landskabet, brodesign, VVM, klimasikring, naturparker og byrumsdesign. 

LYTT har gennem årene opbygget en meget bred referencepallette med opgaver, der rummer landskabsplanlægning, byrumsdesign, byplanlægning, udvikling af infrastruktur og kystbeskyttelse, samt en stor erfaring i at håndtere konsekvenser af klimaændringerne med høj arkitektonisk kvalitet. Fælles for alle projekter er, at de giver mærkbar merværdi for samfund og den enkelte borger.

Kompetencer

Landskab 

LYTT Architecture arbejder helhedsorienteret i feltet mellem natur og design. Vores projekter spænder fra landskabsplanlægning i stor skala til mindre landskabsopgaver med udformning af friarealer, parker, stier og pladser. Belægning, beplantning, terrænudformning og belysning sammentænkes for at skabe stemningsfulde, sansefyldte og funktionelle uderum og landskaber, der skaber merværdi i øjenhøjde med brugerne. Vi arbejder stedsbevidst ud fra eksisterende forhold; et områdes særlige kvaliteter, karakter og potentiale, herunder miljø, kulturhistorie, rummenes skala og menneskelige behov. 

Byrum

LYTT Architecture skaber byrum, der understøtter det store sociale og kulturelle potentiale, der ligger i vores fælles rum. Det er i øjenhøjde og i uderummene – på gaden, i gården, ved søen, på pladsen, ved cykelstativerne, i parken -, at vi kommer hinanden ved på en helt anden måde, end når vi færdes inden døre. Her er højere til loftet og bredere udsigt; her er dufte og farver, vind og vejr og muligheder for at etablere et aktiverende og inkluderende miljø, der tilbyder gode mødesteder på tværs af alder, køn og kulturelle tilhørsforhold. Rum, som byder inden for, og som er rare at opholde sig i året rundt.   

Byplan

LYTT Architecture arbejder med byplanlægning, herunder strukturplanlægning, bebyggelsesplanlægning, bymidtetransformationer, masterplanlægning, lokalplanlægning og strategisk planlægning. Vi områdeløfter hele kvarterer og fortæller historier med vores design, så glemte steder får ny identitet og sammenhængskraft. Arbejdet udføres ofte for stat og kommuner, men også internationalt har LYTT Architecture haft stor succes. Vi har således også solid erfaring med by- og masterplanlægning i Asien, Mellemøsten, Baltikum og Skandinavien som en del af brede internationale teams. 

Klima

LYTT Architecture designer klimatilpassede løsninger, der bidrager til øget biodiversitet og nye oplevelser for brugerne. Vi har erfaring med at designe funktionelle og æstetiske løsninger for  regnvandshåndtering og kyst- og stormflodssikring. Med mere end 20 års erfaring med udarbejdelse af VVM-redegørelser, særligt infrastrukturprojekter, har vi opnået en betydelig viden og indsigt i feltet. LYTT  bidrager med vurderinger af projektets konsekvenser på miljøet og vores faglige ekspertise har særligt fokus på de landskabsæstetiske konsekvenser, uanset om vi arbejder med at skabe fantasifulde bevægelseslandskaber eller løser praktiske udfordringer med regnvandshåndtering, stræber vi efter at skabe smukke steder til glæde for både mennesker og miljø.

Kulturarv

LYTT Architecture har stor erfaring med kulturarvsprojekter; fra rekonstruktion af historiske anlæg til revitalisering og omdannelses af kulturhistoriske pladser. Som altid er det med udgangspunkt i stedets særlige præmisser – dets potentialer og kvaliteter – vi går til en opgave for at sikre stedets værdighed. Gennem grundig research opnår vi unikke og vigtige indsigter, som er helt afgørende for et vellykket projekt, hvor respekten for det oprindelige er bevaret. LYTT Architectures omfattende erfaring med aktivering og aktualisering af bevaringsværdige kulturmiljøer kommer således alle kulturarvsopgaver til gode.  

Infrastruktur

LYTT Architecture har bidraget til landskabsplanlægning og projektering af de fleste større infrastrukturprojekter i Danmark – udbygning af motorvejsnettet, det danske jernbanenet, letbanen i København, naturgas- og højspændingsnettet samt placering af vindmøller både på land og i vand. Endvidere har LYTT Architecture mere end 25 års erfaring inden for vejanlæg. Linjeføringsundersøgelser med fokus på vejanlæggets placering i landskabet, forholdet til naboer, trafikantoplevelse af vej og omgivelser og sammenhæng med natur og landskab samt bymæssige og kulturhistoriske interesser. Vores opgaver dækker alt fra rådgivning og landskabsplanlægning til projektering, udbud og tilsyn af landskabsarbejder som f.eks. terræn, beplantning, belægning, belysning og støjafskærmning mm. 

Teamet

Vi er stolte af vores bredde og vores mange kompetencer, vores fantastiske team og deres erfaring. Nogle arkitekter lytter til house - vi er mere til country, rock og urban.