Urban & Landscape
Architecture

Hvissinge Øst

Landskabsarbejdet i forbindelse med byggemodningen af Hvissinge bestod i at skabe en helhedsplan med infrastruktur og grønne friarealer, som forholder sig til de landskabelige træk, relationen til Vestskoven og bebyggelserne i Hvissinge Øst. En landskabelig todeling omkring et vådområde med skov mod nord, og et engområde mod syd gør, at landskabsstrøget planlægges som et stort samlende område med udgangspunkt i stedets eksisterende forhold og kvaliteter. 

Vestskoven og de fire fremtidige boligkvarterer danner en tæthed langs kanten til landskabsstrøget og opleves som et skovbryn. Landskabsstrøget opfattes som den åbne eng, der samler stedets forskellige kvarterer. Den åbne eng danner sammen med skovbrynet en helhed for området. Skoven er tilplantet etapevis først som byggemodning i yderkanter og - efterhånden som byggegrundene bliver solgt - også tæt på skel. Skoven er tilplantet med en kombination af store, opstammede træer og skovplanter. 

Der er plantet flere forskellige løvfældende arter. Der er desuden sået dækafgrøder, som dels kan tage kampen op mod ukrudtet de første par sæsoner, og dels giver fine blomster; en attraktion for beboerne, inden skoven bliver til noget. Mod vej og landskabsstrøg er plantet flerrækkede løvtræhegn med mange forskellige arter af blomstrende buske og træer. I landskabsstrøget er sået forskellige græsblandinger med urter, som plejes som naturgræs. Desuden er der plantet grupper af karakteristiske træer.

Sted

Glostrup

Bygherre

Glostrup Kommune

Udført

2007 - 2018

Rolle

Totalrådgiver

Areal

13,5 ha

Anlægssum

DKK 5 mio
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse
  • Drift
  • Beplantningsrådgivning

Relateret

Som led i en større byomdannelse er byen blevet vendt mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania