Urban & Landscape
Architecture

Byens Vand - udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens

Åkvarteret er en del af Horsens historiske bymidte, hvor Bygholm Å blev fyldt op i 1904. I januar 2020 udskrev Horsens Kommune en parallelkonkurrence om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens. Med konkurrencen ønskede kommune at belyse muligheden for at genåbne åen dels for at skabe mere byliv og aktivitet i området og dels for at klimasikre området, der er særligt udsat i forbindelse med stormflodshændelser. 


Sammen med TRANSFORM har LYTT Architecture udarbejdet konkurrenceforslaget 'Byens Vand' med udgangspunkt i konkurrencens fire temaer: byudvikling, klimatilpasning, infrastruktur samt byrum og forbindelser. Med forslaget har teamet ønsket at reintroducere vandet i Horsens midtby. Vandet - Fjorden og Åen - har historisk haft altafgørende betydning for byen, der er anlagt ved udløbet af Bygholm Å. Her har det skabt gode forhold for transport, handel, fiskeri og jordbrug, mens det samtidigt har ydet en naturlig beskyttelse. Vandet har været byens eksistensgrundlag og kilde til vækst. Denne historiske afhængighed af vandet er siden mindsket, og byens kontakt til vandet svækket. I dag har vandet mere rekreative kvaliteter, og den umiddelbare kontakt til bymidten er udvisket.

Med teamets forslag ’Byens Vand’ reintroduceres vandet i Horsens midtby – både som et rekreativt og værdiskabende element for byens borgere og besøgende, og som et element i den fremtidige klimasikring af byen. Konkurrenceområdet er i dag domineret af biler og belagte flader. Dette giver en meget høj belægningsgrad i området, som medfører afstrømning af regnvand, risiko for overophedning i sommerhalvåret og betyder, at området ikke indbyder til ophold. 

Vi foreslår at lade vandet trænge ind i den nye bydel udefra; et omvendt delta, hvor vandet i byen bliver et netværk af kanaler med kontakt til havnen og fjorden og ikke i udgangspunktet kommer flydende inde fra oplandet. Vandets historiske linjer – både de, som stadigt kan aflæses i terrænet og i de historiske facaderækker og dem, der nu er udviskede – er væsentlige lag i byens DNA, og bliver brugt i arbejdet med at reintroducere vandet i det centrale Horsens.

'Byens Vand' er således et bud på en helhedsplan, der skaber et nyt centralt kvarter til Horsens, binder byen bedre sammen og styrker forbindelsen til havnen. Det nye Åkvarter skal fremstå med tætte byrum, veldefinerede gårdrum og nedskalerede bebyggelser, så byliv og bløde trafikanter prioriteres over biler, og der opstår godt nærklima i de nye byrum. Dermed understøtter planen et varieret byliv med vand på flere måder: Åhavnens brede vandspejl, landskabeligt vandspor med urbant kant i Åparken - bynære vandspejl i Åboulevarden og på Rådhustorvet og naturligvis den eksisterende Bygholm Å i sin nuværende udformning. Alt sammen forbedringer, der giver Horsens en lang og værdifuld vandkant. 

Planen kan udføres i mindre etaper, hvilket sikrer realiserbarhed og økonomisk bæredygtighed. Åbningstrækket er Hængslet. Derfra kan blå byrum og byggefelter realiseres i større eller mindre bidder fra øst imod vest. 

Sted

Horsens

Bygherre

Horsens Kommune

Rolle

Underrådgiver til TRANSFORM

Samarbejdspartner

TRANSFORM, Trafikplan, Viggo Madsen, DEM og Substrata

Relateret

Parallelopdrag. Kystsikring af 13 km lang kystlinje og skybrudsikring af Dragør Kommune i tæt samspil med kommunen og dens borgere. Bygherre: Dragør Kommune og Realdania