Urban & Landscape
Architecture

Aarhus BSS

Det tidligere kommunehospital bliver fremover ikke blot en ny campus for Aarhus BSS, men en ny, levende bydel og et nyt socialt og trafikalt knudepunkt, som er stærkt forbundet til det øvrige Aarhus. 

Projektet Aarhus BSS bygger videre på den masterplan og designmanual, som LYTT og team udarbejdede i 2018.  I Masterplanen arbejdes der med en bevarende tilgang til den eksisterende arkitektur og homogenitet, og der arbejdes ud fra et ønske om at udvikle stedet på dets egne præmisser. Der bygges således videre på bebyggelsesstrukturen såvel som den materialepalette, der allerede eksisterer. I projektet skabes en differentiering mellem byrummenes karakter, som udover at omfatte en central plads også indeholder en række mindre urbane rum samt mindre grønne lommer. Langs den centrale gade, Universitetsstrøget, og omkring de større pladser i området placeres udadvendte funktioner og der skabes aktive facader, som skal give området en mere åben karakter. Den indre bygade og de tilstødende byrum bliver et centralt og visuelt element, der bidrager til stedets identitet gennem brugen af røde teglsten, som kendetegner det tidligere hospital. 
 
Aarhus BSS ligger placeret på den ene side af en Nørreport – én af hovedfærdselsårerne i det centrale Aarhus. På den modsatte side ligger Universitetsparken, og landskabsdesignets hovedgreb kobler de to områder, så det nye og eksisterende universitetsområde bindes sammen til ét stort universitetslandskab. Som et trafikalt knudepunkt for både letbane, bilister og cyklister opstår således oplevelsen af, at man kører igennem et stort grønt bykvarter, hvor områdets særegne karakter og elementer som det storbølgende terræn og de opstammede egetræer, trækkes på tværs mellem Universitetsparken og Universitetsbyen, hvilket bidrager til en identitetsmæssig sammensmeltning af det landskabelige og det urbane. Foruden disse store linjer, bindes det store område sammen via stilfærdige detaljer, der skaber genkendelighed og bidrager til at skabe en homogen oplevelse af de forskellige byrum. Disse løsninger varierer fra særlige belægningsdetaljer til løsninger omkring plantehuller, cykelparkering, trappedetaljer mv. 


Bæredygtighed er et centralt fokuspunkt i projektet både ift. byggeriet samt landskab og byrum. Bebyggelsen udnyttes til det maksimale ved at bevare og funktionsopgradere den eksterne bygningsmasse, tilføje supplerende og synergiskabende funktioner i de nye bygninger, og give mulighed for at alle kvadratmeterne kan udnyttes på varierende måder, efter de behov de studerende, ansatte og besøgende måtte have. I landskabs- og byrumsdesignet arbejdes der med principper for begrønning af facader og med fokus på biodiversitet og regnvandshåndtering. Her foruden er der fokus på, at der i området er rum for alle – studerende, ansatte og besøgende som dagligt passerer osg opholder sig i den nye universitetsby. Området skal både rumme cyklister i fart, gående på vej til forskellige destinationer i universitetsbyen, studerende, der venter på en forelæsning i det store auditorie, en gruppe ansatte, der drikker en kop kaffe i solen ved caféen – det hele på samme tid.

For at sikre denne dynamik, skabes der aktive kantzoner, hvor aktiviteter inde i bygningerne trækkes med ud på pladsen. Terrænet bearbejdes så der sikres god tilgængelighed. Gode adgangsforhold sikrer, at områdets brugere nemt kan flyde mellem de forskellige aktiviteter i de omkringliggende bygninger. Grønne lommer af græs og beplantning møder de hårde belægninger og byder sig til som opholds- og pauserum.


Area

Aarhus

Area

FEAS

Area

2020 - igangværende

Area

Underrådgiver

Area

32,5 ha

Area

A. Enggaard A/S, AART og NIRAS
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

Transformational landscape with SUDS in focus: from industrial area to new, green district with housing, culture and business. Client: Roskilde Municipality