Urban & Landscape
Architecture

Trigepar­ken

LYTT Architecture udfører renovering af udearealer og en helhedsorienteret wayfindingsstrategi ved det almennyttige boligområde Trigepar­ken i Trige ved Aarhus.

LYTT Architecture udfører renovering af udearealer og en helhedsorienteret wayfindingsstrategi for to afdelinger med i alt 434 boliger ved det almennyttige boligområde Trigepar­ken i Trige ved Aarhus. Der har været en tæt inddragelse af Trigeparkens beboere bl.a. gennem et workshopforløb. Projektet er støttet af Landsbyggefonden. 

Renoveringen af Trigeparken sker med udgangspunkt i seks fysiske indsatser, som på hver deres måde bidrager til at åbne op og gøre Trigeparken til en større og bedre integreret del af Triges hverdagsliv; 
1. Bedre infrastruktur
2. Tydelige ankomster 
3. Aktiviteter på tværs 
4. En bypark for alle 
5. Gårdrum med fællesskab 
6. Tryghed i Trigeparken. 

En helhedsplan og nye stiforbindelser sikrer en bedre sammenhæng til det omkringliggende miljø med fokus på øget tryghed, mobilitet og tilgængelighed, og der skabes øget opmærksomhed på alle indgange og ankomster. Langs hovedstien etableres torve, som naturligt giver anledning til ophold. Endvidere skal fortætning af eksisterende aktiviteter samt nye lege­områder gøre Trigeparken mere attraktiv og åbne op for mere fællesskab og dialog. 

Opgradering af belysning har været et vigtigt element i forhold til at skabe tryghed i de mørke timer, men også i forhold til at skabe en gennemgående visuel tråd igennem området. Gårdrummene har gennemgået en forfinet bearbejdning. Lave mure slynger sig igennem gårdrummene og er et gennemgående element, som optager terrænspring, skaber opholdsmuligheder og binder hele området sammen visuelt. En opgradering af beplantningen i gårdrummene tilfører variation og mangfoldighed igennem hele året. Der plantes desuden lave træer i gårdrummene, som danner rammer omkring opholds­zonerne. 

Små vandspejl i bedene skaber liv og tilgodeser fuglelivet. Terrænet i selve parken reguleres så arealet åbnes op og sikrer lange sigtelinjer, og der etableres belysning i form af pullerter, som giver et blødt stemningslys. Store træer plantes i parken, og på samme måde som i gårdrummene danner lave mure opholdsmuligheder langs stierne. Forskellige typer frøblandinger som fladebeplantning tilfører variation og gode vilkår for biodiversiteten.

Sted

Trigeparken, Aarhus

Bygherre

Boligforeningen Ringgården

Udført

2018-2021

Rolle

Underrådgiver

Areal

10,5 ha

Anlægssum

DKK 17,4 mio.

Samarbejdspartner

P+P Arkitekter, D.A.I
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse
  • Helhedsplan

Relateret

Videreudvikling af Søndervig fra en kaotisk og usammen­hængende kystby til en moderne og autentisk badeby. Projektet har fokus på den æstetiske forskønnelse af byen, så der skabes en klar visuel sammenhæng og identitet.