Urban & Landscape
Architecture

Rahbeks Allé

Projektet for Rahbeks Allé omfatter en ny profilering og begrønning af gaderummet samt skybrudssikring i form af forsinkelse af regnvand. Projektets primære elementer er en ny allé-beplantning med klart markerede parkeringsbåse imellem træerne, et helt nyt byrum ved Bakkehuset samt en omlægning af det eksisterende byrum ved Vesterbrogade.

Med allétræerne får gaden et markant og karakteristisk grønt udtryk, der supplerer de eksisterende store plataner ved Vesterbrogade og øvrige træer og buske i private haver og ved Bakkehuset. Gadetræerne er samtidig med til at strukturere parkeringen, så bilerne i modsætning til tidligere bliver mindre dominerende i gadebilledet. Der udføres ny belysning, hvor den gamle wirehængte belysning erstattes med lavere master, der følger træernes takt og bidrager til den nye rumlige sammenhæng, tryghed og intimitet i gaderummet, der vil opleves mere imødekommende og menneskelig.
Ved Bakkehuset anlægges en ny, chausséstensbelagt plads med en stor, cirkulær bænk og bede med træer og blomstrende stauder. Som erstatning for den vejlukning med bom, der tidligere har lukket vejen for biltrafik, får bydelen nu et byrum, der som en pause på vejen også fungerer som entré til Bakkehuset. Pladsen har ligeledes en vigtig funktion i at dæmpe hastigheden på de mange cyklister, der færdes ad Rahbeks Allé og som udgør en stor udfordring for de lokale beboere og for trafiksikkerheden generelt. 

Ved Vesterbrogade omlægges krydset, så der bliver bedre trafikafvikling og i den forbindelse opstår der en lille ny pladsdannelse ud for det lokale pizzeria. De tre store karakteristiske Robinie-træer, der på bedste vis markerer starten af Rahbeks Allé ved Vesterbrogade, bevares trods ændring af vejforløb, og pladsen under træerne renoveres med omlægning af chaussésten, udvidelse af chausséstensbelægningen og et nyt fortov over pladsen med sammenhæng til Rahbeks Allé. Skybrugsprojektet kan i underjordisk volumen tilbageholde og forsinke regnvand svarende til en hundredeårshændelse. Anlægget udføres med store kassetter under vejen og regnvandet udnyttes til automatisk vanding af de nye allétræer. Rahbeks Allé opleves nu som en grønnere og tryggere gade til glæde for både beboere og cyklister samtidig med at gaden også har en praktisk bæredygtig funktion i og med, at den kan håndtere store mængder regn i forbindelse med skybrud.  

Sted

Frederiksberg

Bygherre

Frederiksberg Kommune

Udført

2019 - 2021

Rolle

Totalrådgiver

Areal

6200 m2

Anlægssum

17,6 mio.

Samarbejdspartner

Artelia
  • Dispositionsforslag
  • Projektforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Hovedprojekt
  • Udbudsmateriale
  • Tilsyn

Relateret

Byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune