Urban & Landscape
Architecture

Klima- og udviklingsplan for Skive

LYTT samarbejder med NIRAS om at udarbejde en scenariebaseret plan for byudvikling og klimatilpasning omkring Skive Å, som er et 100 hektar stort område mellem midtbyen og erhvervshavnen. Området kaldes ”Big Blue Nord”.

Skive fik i 2015 en visionsplan for flere områder omkring Skive å. Planen fik navnet ”Big Blue Skive”, og det er denne plan, med tilhørende visioner om at gøre åen til byens forside, der skal videreudvikles. Med klima- og udviklingsplanen skal vi udarbejde ”et nyt billede” på visionen i form af en mere velfunderet strukturplan for byudviklingen, som tager højde for områdets forudsætninger såsom nuværende bindinger og klimaudfordringerne. Projektet har et særligt fokus på dynamiske sikringsstrategier ift. stigende havvand, grundvand samt regnvand, og dette kombineres med en scenariebaseret tilgang til byplanlægning.

I Skive er det muligt at lade udviklingen og udbygningen af byen ske over væsentligt længere tid end i andre byer, da udvikling her sker i et langsommere tempo end i større vækstområder. Dette anses som et potentiale til at fortage en mere eftertænksom og dynamisk klimatilpasset udvikling, hvor ny viden både nu og i fremtiden skal kunne påvirke byens udvikling

Dette gøres både ved brug af forskellige scenarier, og ved brug af DAPP-modellen. Med denne model identificeres kortsigtede muligheder for klimatilpasning, mens fremtidige tilpasninger samtidigt holdes som åbne muligheder. Fremtidige parametre, der afhænger af beslutninger taget i nutiden, kan efterfølgende identificeres og evalueres gennem denne metode. Sammen med en lignende adaptiv tilgang til byplanlægningen, er det hensigten at udarbejde en ny strukturplan for Big Blue Nord, som kan sætte retningen for udviklingen de næste år, men også være robust for forandring og fleksibel for ændringer.

I det igangværende arbejde inddrager vi løbende borgere, studerende, Big Blue Forum, politikere, grundejere, fagmedarbejdere mfl. for at undersøge, hvordan der, over tid, bedst disponeres arealer til byudvikling, kystnatur og til vand. Inddragelsesprocessen er blot én ud af flere delprodukter, som skal bidrage til et samlet billede af den kommende byudvikling og klimatilpasning i Skive. 

Delprodukter:

  • Forudsætningsnotat (områdets bymæssige og klimamæssige bindinger)
  • Mulighedskatalog over klimatilpasningsløsninger
  • Inddragelsesproces m. borgere + Big Blue Forum
  • Infoaften på biblioteket
  • Installation på biblioteket
  • Paneldebat ifm. Green Innovation Week
  • Scenarier for byens udvikling (på baggrund af / integreret med det tekniske DAPP-arbejde)
  • Handleplan for udviklingsretningerne

 Projektet er støttet af Realdanias kampagne ”Byerne og det stigende havvand”. 

Sted

Skive

Bygherre

Skive Kommune

Udført

2022 - igangværende

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

NIRAS
  • Helhedsplan
  • Borgerinddragelse