Urban & Landscape
Architecture

Frederikssund Stormflodsikring

Frederikssund er en havneby, der adskiller sig fra de fleste andre af landets kystbyer ved, at by og havn ligger godt beskyttet mod bølgernes voldsomme ødelæggelser. Til gengæld har opstuvning af vand i både Isefjorden og Roskilde Fjord haft, og vil fortsat få, mærkbare og ødelæggende konsekvenser i fremtiden.

En vigtig del af opgaven er derfor at løse de klimarelaterede udfordringer med stigende havvandsstand og hyppigere stormflodshændelser kombineret med øget nedbør og stigende grundvand. Vi har set denne udfordring som en mulighed for at planlægge med vandet, og dermed lade det berige byen med rekreative oplevelser til glæde for borgere og besøgende. Nøgleordene for løsningen har været at sammenbinde attraktioner, landskaber og byrum og gøre vandet nærværende. Med løsningen vil vi respektere områdets identitet med de værdifulde kultur- og havnemiljøer, kystkanten, den bynære ro blandet med havnens atmosfære af aktivitet og fællesskab. Med programmeringen af de byrum der ligger langs kystlinjen, vil vi give plads til et fremtidigt levet liv, til forandringer og til de historier, der tager tid at skabe. 

For at gøre den store og åbne havneplads mere indbydende, vil vi benytte stormflodsbeskyttelsen til at opdele pladsen med et 85 meter langt cirkelslag i stål, der udfylder pladsen fra nord til syd. Cirkelslaget får på toppen et dæk af egeplanker, så den er behagelig at opholde sig på, og dermed er cirkelbænken skabt. Cirkelbænken i stål og egetræ har et råt udtryk og henviser til skibsfarten. Cirkelbænken henvender sig både til byen og havnen, og for at kunne forcere Cirkelbænken etablerer vi en keglestub, der skræver hen over bænken. Keglestubbens toppunkt ligger hvor bænken krydses, og her er der ikke noget egedæk. Keglen er belagt med gule klinker og har en hældning så stejl, at den indbyder til at man sætter sig på den, men samtidig opfylder betingelserne for tilgængelighed. Cirkelbænken er byens nye allestedsnærværende siddeplads året rundt, mens keglen, byens nye højdepunkt, danner den uformelle siddeplads, når der er særlige aktiviteter på havnepladsen, hvad enten disse finder sted på havnens side eller byens side.

Sideløbende med nærværende kystbeskyttelsesprojekt arbejdes der i samarbejdet med Statens Kunstfond med et kunstprojekt på Havnepladsen. Der er udvalgt tre kunstnere, som har fået til opgave at lave et gennemarbejdet skitseforslag, hvor efter der udvælges ét til udførelse. Kunstprojektet kører parallelt med projektering af stormflodsbeskyttelsen og disponeringen af arealerne langs kystbeskyttelseslinjen. LYTT Architecture har en plads i styregruppen for kunstprojektet og fungerer således som bindeleddet mellem anlægsprojektet og kunsten.

Sted

Frederikssund midtby

Bygherre

Frederikssund Kommune

Udført

2023-igangværende (under projektering)

Rolle

Underrrådgiver

Samarbejdspartner

NIRAS
  • Analyse
  • Skitseforslag for klimasikring af by- og havnearealer
  • Helheds- og visionsplan
  • Klimasikring
  • Projektering i alle faser

Relateret

Parallelopdrag. Kystsikring af 13 km lang kystlinje og skybrudsikring af Dragør Kommune i tæt samspil med kommunen og dens borgere. Bygherre: Dragør Kommune og Realdania