Urban & Landscape
Architecture

Ribe Omfartsvej

LYTT Architecture har udarbejdet VVM-redegørelsen for udformning og indpasning af en ny omfartsvej ved Ribe.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give en samlet vurdering af, hvordan og i hvilken grad landskab og arkitektur påvirkes visuelt af forslagene til udbygning af rute 11 ved Ribe. Videre er formålet er give anbefalinger til, hvordan projektet optimalt kan indpasses i landskabet ud fra de forudsætninger som forslagene opstiller. VVM-redegørelsen behandler tre linjeføringer for omfartsvejen. Visuelt vurderes forslagenes påvirkning som udgangspunkt i en smal korridor omkring linjeføringerne, men for at få en overordnet forståelse af de større landskabelige sammenhænge indgår vurderinger også i en overordnet helhedsforståelse af de store landskaber omkring Ribe.

For at udarbejde en kvalificeret landskabsanalyse har LYTT udviklet en landskabsfaglig metodisk tilgang, som vurderer projektets visuelle konsekvenser i landskabet. Metoden sammenholder landskabskvaliteten med betydning set i et lokalt, regionalt eller nationalt perspektiv. Der ud fra kan landskaberne værdisættes i forhold til høj, middel eller mindre landskabelig værdi. Landskabskarakteranalysen omfatter emner som kortlægning af landskabelige elementer, beskyttede områder, landskabelig dannelse, hydrologi og jordbundsforhold, dyrkningsland og bevoksning, bystruktur og bygningsværker, tekniske anlæg, kultur og rekreative interesser, stier og cykelstier og landskabskarakterområder.

Sted

Ribe

Bygherre

Vejdirektoratet

Udført

2013 - 2015

Rolle

Hovedrådgiver

Areal

9 km

Samarbejdspartner

CORE
  • Landskabsanalyse
  • VVM redegørelse
  • Visualiseringer