Urban & Landscape
Architecture

Ny Midtjysk Motorvej

Den nye midtjyske motorvej planlægges mellem Haderslev og Hobro - også kaldet Hærvejsmotorvejen. På strækningen mellem Haderslev og Give forestår LYTT Architecture vurdering af virkning på miljøet, m.m.

 I forbindelse med delstrækningen udfører LYTT følgende arbejder:
• Input og deltagelse i indledende workshops omkring linjeføringer
• VVM for landskab og visuelle forhold
• Procesbeskrivelse med fokus på placering af linjeføringer til VVM
• Skitsering af broer, faunabroer, sideanlæg, terrænregulering på udvalgte steder, samt landskabelig tilpasning af anlæggene.

VVM undersøgelsen omfatter løsninger i en korridor henholdsvis øst og vest om Billund. For hver af linjeføringerne arbejdes der med alternativer på flere strækninger. Landskabet, hvori linjeføringerne indfinder sig, er interessant, da linjeføringerne ligger vest og øst nord for E20 og følger hovedopholdslinjen syd for E20. Vest for hovedopholdslinjen ligger de store smeltevandssletter og bakkeøer, og øst for hovedopholdslinjen ligger det kuperede morænelandskab. Landskabets dannelse spiller derfor en særlig rolle i VVM’en, hvor forskellene mellem landskaberne mod vest og øst er tydelig. Der er foretaget en kortlægning, analyse og vurdering af eksisterende forhold i undersøgelseskorridoren. Landskabernes værdi beskrives med udgangspunkt i at ramme et niveau, der er sammenligneligt i forhold til de danske landskaber. Konsekvenser på landskab og visuelle forhold beskrives, herunder om de visuelle konsekvenser er af national, regional eller lokal interesse. Videre foreslås eventuelle afværgeforanstaltninger. Notatets detaljeringsgrad fokuserer på at beskrive de forhold for landskab og visuelle forhold, som bliver berørt af linjeføringerne, set i lyset af de store omkringliggende landskaber.

Sted

Strækningen mellem Haderslev og Give

Bygherre

Vejdirektoratet

Udført

2017 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

150 km mulige linjeføringer
  • Linjeføringsworkshops
  • VVM
  • Procesnotat
  • Skitsering

Relateret

VVM-redegørelsen for udformning og indpasning af en ny omfartsvej ved Ribe. Bygherre: Vejdirektoratet