Urban & Landscape
Architecture

Mosegårdskvarteret

LYTT Architecture har sammen med NIRAS arbejdet med LAR og skybrudssikring af villaveje i Vangede, Gentofte. Projektet fokuserer på en merværdiskabende løsning og rummer både ambitioner for regnvandshåndtering, trafikforbedring, øget naturkvalitet og forbedring af vejrummenes byrumskvaliteter. 

Mosegårdskvarteret består af en varieret række af vejrum, der hver især udgør kvarterets byrum. Der er forskelligartede vejstrækninger med stor variationen i boligtyper - fra parcelhuse til rækkehuse og lejligheder. Udformningen af regnbedene langs vejene tilpasses og tilgodeser de forskellige byrumskarakterer, hvorved byrumskvaliteten forbedres, og vejrummene bliver grønne, venlige og helstøbte byrum. 

Regnvand håndteres i trug, som leder vand fra de små sideveje og private grunde til vejene, hvor regnbede renser og nedsiver vandet inden det ledes til det nye skybrudsbassin i syd-øst. På Toftegårdsvej håndteres vandet i regnvandsbede med skybrudsbrønde. 

Håndtering af regnvand på terræn og etableringen af regnbede muliggør en forbedring af både biodiversitet og naturoplevelse. Regnbedene tilpasses lokale forhold, så de styrker vejrummet og skaber natur- og byrumskvalitet, ligesom de tilpasses beboernes ønsker og engagement i driften. Regnbedene fungerer i hele området som hastighedsdæmpende elementer idét man ’snor sig’ om bedene, der skiftevis placeres i højre og venstre side af vejen.

Sted

Vangede, Gentofte

Bygherre

Nordvand, Gentofte Kommune, Gentofte Spildevand

Udført

2017-2019

Rolle

Underrådgiver

Areal

5 km vej og 10 hektar klimapark

Anlægssum

DKK 25 mio.

Samarbejdspartner

NIRAS
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Fagtilsyn