Urban & Landscape
Architecture

Vadehavsskolen i Skærbæk

I samarbejde med Friis & Moltke, FM Bygningsdrift, Rummets Sprog og Tækker har LYTT vundet projektkonkurrencen om at opføre en ny skole i Skærbæk med plads til ca. 600 elever, herunder en afdeling for børn med autisme og specialbehov.

Hovedgrebet for den landskabelige bearbejdning af udearealerne og landskabet ved den nye skole, Vadehavsskolen, tager udgangspunkt i en grundig læsning af skolens placering. Netop derfor har det været afgørende at skabe et landskab omkring skolen med to centrale koblingspunkter; ét der kobler skolen sammen med landskabet og ét, der kobler skolen sammen med byen. Skolens placering mellem det smukke marsklandskab med Vadehavet i horisonten og byen på den anden side understreges ved at lade skolens uderum gribe fat i marsklandets landskabstræk, som trækkes helt ind omkring skolen i form af et åbent landskab med tydelige veje og stiforbindelser mod byens omkringliggende funktioner. Ankomstarealer og parkering indarbejdes i det grønne læbælte, hvilket skaber en kontrastfuld effekt, når man bevæger sig fra den grønne lomme til skolen, der som et værft ligger frit og hævet på marken. De udendørs læringsrum er indrettet og programmeret, så de indbyder til forskellige grader af bevægelse og motorik, varierer i deres kobling til byen/naturen og henvender sig bredt til forskellige pædagogikker, lege- og læringsstile. Der er skabt terrasser ud for basis- og undervisningslokalerne, udendørs værksteder ved fagmiljøerne Krea og Science samt mere isolerede aktivitetsrum længst væk fra skolen. 

Sted

Skærbæk

Bygherre

Tønder Kommune

Udført

2017 - 2021

Rolle

Underrådgiver

Areal

42.000 m2

Anlægssum

DKK 102 mio.

Samarbejdspartner

Friis & Moltke, Rummets Sprog, Tækker, FM Byg.drift
  • Idéoplæg ifm. konkurrencefase
  • Dispositionsforslag
  • Projektforslag
  • Myndighedsprojekt
  • Hovedprojekt
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn
  • Rådgivning i driftsfase
  • IKT
  • 5-års eftersyn

Relateret

Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune