Urban & Landscape
Architecture

Skanseparken i Ebeltoft

LYTT udfører i samarbejde med Jorton, Rambøll, Rum Arkitekter og Arkikon renovering af det almennyttige boligområde Skanseparken i Ebeltoft. Projektet indeholder også nybyg og er støttet af Landsbyggefonden.

Projektet har særligt fokus på bedre adgangs- og færdselsforhold med nye tilgængelige boliger og tilgængelig færdsel rundt i området. Projektet medfører derfor en stor mængde terrænregulering, da området er præget af høj, tæt beplantning og stejle skrænter, som både hæmmer tilgængeligheden, udsigten og skaber barrierer i området. 
Som en del af den omfattende tilgængelighedsrenovering udlignes de stejle skrænter, så der skabes et blødere og mere åbent landskab, hvor flere legepladser, aktivitetsområder og opholdssteder integreres i bakkerne. Terrænbearbejdningen betyder endvidere langt større overskuelighed, udsyn og forbindelse til vandet, og der plantes bl.a. frugttræer, hækplanter og stauder. Der etableres nye varierede uderum, bl.a. en æblelund og naturlegepladser. Området var tidligere udlagt som flere monotome asfaltflader med store parkeringsarealer. I det nye projekt ligger parkeringen spredt i landskabet, så store asfaltflader undgås, og parkeringen henvender sig i højere grad til boligerne. Som en del af strategien for at binde området mere sammen etableres en ny ankomstvej og nye stiforbindelser, der skaber sammenhæng mellem de tre tidligere adskilte boligafdelinger.   
Væsentligt i projektet er håndtering af regnvand og LAR-strategien, da en meget sandet jordbund muliggør en hurtig nedsivning. 

Sted

Ebeltoft

Bygherre

DjursBO

Udført

2015-2021

Entrepriseform

Totalentreprise

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

Jorton, Rambøll, RUM Arkitekter og Arkikon

Areal

46.700 m2 (117 boligenheder)

Anlægssum

DKK 110 mio.
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Fagtilsyn

Relateret

Uderum i forbindelse med 120 nye almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding. Bygherre: AAB Kolding v/ Bovia