Urban & Landscape
Architecture

Gellerup Infrastruktur

LYTT Architecture har forestået udvikling og pro­jektering af den arkitektoniske og landskabelige udformning af et nyt sammenhængende by- og infrastrukturprojekt i Gelle­rupparken og Toveshøj. 

Formålet er at skabe nye forbindelser internt i området og til den omkringliggende by og projektet sammenfletter området i en sammenhængende struktur, hvor de gennemgående visioner for projektet har været at sikre tryghed, robusthed og holdbarhed igennem materialevalg, beplantningsstrategier samt en ræk­ke fartdæmpende initiativer, der er med til at sikre gode forhold for gående, cyklister og bustrafikken. Opgaven omfatter alle nye veje i den nye bydel, herunder den nye Bygade, Loopet og Tværveje, og understøtter eksisterende og kommende byrum. Bygaden udgør ’hovedgaden’ i omdannelsen af området og forbinder City Vest i syd med Bazar Vest i nord. Bygaden er en handels- og sivegade, hvor også den fremtidige letbane skal gennemløbe Loopet har karakter af en allégade og fungerer som intern ringgade. Området sammenbindes af Tværvejene, som er grønne forbindelser. Der er udarbejdet en arkitektonisk designstrategi, som an­giver retningslinjer for projektering af vejenes udformning, materialevalg, belægninger, inventar, belysning, beplantning mv. Designstrategien har særligt fokus på sikker trafikafvikling med tryghedsskabende elementer. I Bygaden er der indtænkt opholdssteder og parkering. Herudover har LYTT forestået tilgængelighedsrevision og projekteringsopgaverne.

Sted

Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune, Trafik og Veje

Udført

2013 - 2017

Rolle

Underrådgiver

Anlægssum

DKK 240 mio

Samarbejdspartner

Sweco
  • Byplan
  • Skitsering
  • Designmanual
  • Projektering

Relateret

Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny grøn arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune