Urban & Landscape
Architecture

Byggemodning Malling

Under en rammeaftale med Aarhus Kommune rådgiver LYTT ift. lokalplan og byggemodning af et 32 ha stort nyt boligområde, som skal rumme 325 nye boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. En del af området skal anvendes til offentlige formål herunder institutioner og botilbud.

LYTT er ansvarlig for projektering af grønne områder, beplantning, LAR-løsninger, belægning, mindre broer samt udbud og tilsyn i det nye boligområde, hvor der er et væsentligt fokus på regnvandshåndtering, beplantning og beskyttelse af §3 områder. Etape 1 indeholder to delområder med hhv. enkelparceller og storparceller til boliger og institutioner samt gennemgående stiforbindelser. Endvidere indeholder 1. etape støjvold og -skærm, sø til regnvandshåndtering samt grønne fællesarealer. Lokalplanområdet fremstår som et kuperet område med smukke landskabelige kvaliteter, som respekteres og indarbejdes i udbygningen af området. Dette sker bl.a. ved at vejene tilpasses eksisterende terræn, og boligområdets inddeling i mindre enheder tager udgangspunkt i de landskabelige træk såsom beskyttede naturtyper og diger samt bevaringsværdig beplantning og vandløb. Regnvandshåndteringen i området sker på overfladen med små og store regnvandsbassiner, tørbassiner og wadiløsninger. Der er i hele projektet arbejdet med at iscenesætte vandets vej og de fremtidige borgers mulighed for at komme tæt på vandet vha broer, stier, trædesten og render til leg og rekreative formål.

Sted

Malling, Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune og Aarhus Vand

Udført

2015 - 2019 (etape 1 afsluttet)

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

Viggo Madsen og NIRAS

Areal

32 ha

Anlægssum

DKK 40 mio. for etape 1
  • Lokalplan
  • Projektering
  • Byggemodning
  • Udbud
  • Tilsyn